1. [Tsukishima Area] Bon-chan the tortoise

 2. [Kachidoki Toyomi Tsukishima Area] Melon brea…

 3. [Tsukishima Area] Fried liver

 4. [Tsukuda Area] Ishikawajima Lighthouse

 5. [Harumi Area] Yakatabune (Funayado)

 6. [Kachidoki Toyomi Area] Kachidoki Bridge

 7. [Tsukishima Area] Nishinaka-dori Street

 8. [Tsukuda Area] Tsukuda-kobashi Bridge

 9. [Tsukuda Area] Tsukudani

 10. [Tsukuda Area] Tsukudajima (Tsukuda Island)

 11. [Tsukuda Area] Sumiyoshi-jinja Shrine

 1. Harumi Area

 2. Tsukuda Area

 3. Tsukishima Area

 4. Kachidoki Toyomi Area