1. [Tsukishima Area] Bon-chan the tortoise

  2. [Kachidoki Toyomi Tsukishima Area] Melon brea…

  3. [Tsukishima Area] Fried liver

  4. [Tsukuda Area] Ishikawajima Lighthouse

  5. [Harumi Area] Yakatabune (Funayado)

  6. [Kachidoki Toyomi Area] Kachidoki Bridge

  7. [Tsukishima Area] Nishinaka-dori Street

  8. [Tsukuda Area] Tsukuda-kobashi Bridge

  9. [Tsukuda Area] Tsukudani

  10. [Tsukuda Area] Tsukudajima (Tsukuda Island)

  11. [Tsukuda Area] Sumiyoshi-jinja Shrine

Harumi Area